Skip to main content

Kvalitetspolicy

 • Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor och strävar därefter att alltid hålla hög kvalité på våra jobb.
 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs

Detta gör vi genom att:

 • följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet
 • tillgodose våra kunders målningsrelaterade behov i varje enskilt objekt
 • uppfylla de krav som ställs på oss som målare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt
 • om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egen personal, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

Miljöpolicy

 • Lidmans Måleri AB bedriver ett aktivt arbete för att minska verksamhetens negativa inverkan på den yttre miljön.
 • Vi har utrustning för att kunna tvätta verktyg.
 • Allt överblivet material sorteras och hanteras så att så liten miljöpåverkan som möjligt skapas.
 • Farligt avfall sorteras och hämtas av Tekniska Verken efter avrop från oss. 
 • Lidmans Måleri har ställt om till HVO Diesel 100% förnybart drivmedel i samtliga firmabilar. 
 • Vi skall sträva efter att minska miljöpåverkan genom att hushålla med resurser, vatten och energi.
 • Vi skall följa lagar som gäller för miljöskydd.
 • Vi skall välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa.
 • Vi skall uppfylla kraven i Målaremästarnas miljöcertifiering.
 • Vi skall löpande informera de anställda och kunder om företagets miljöarbete.
 • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och tillse att avfall som kan återvinnas sorteras.
 • Vi skall hela tiden sträva efter att förbättra oss.

Arbetsmiljöpolicy

 • Arbetsmiljöpolicyn beskriver våra åtaganden för att förebygga ohälsa och olycksfall och därmed uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.
 • Vår övergripande målsättning är att vi ska erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska eller psykiska hälsa.
 • Gällande lagstiftning är ett minimikrav.
 • I vårt arbetsmiljöarbete ska vi sträva efter att uppmärksamma risker för arbetsolyckor som beror på fall, felaktiga sätt att bära och lyfta.
 • Vi ska också särskilt uppmärksamma risker för arbetssjukdomar som beror på belastningsskador och hantering av hälsofarliga ämnen.
 • En öppen attityd och samverkan med våra medarbetare är en viktig del av vår ledningsfilosofi. Våra medarbetare ska ges möjlighet att medverka i och påverka utvecklingen av vår arbetsmiljö.
 • Vi ska arbeta för att använda sunda material i de projekt som vi medverkar i d v s material som inte skadar människan eller naturen och som inte tär på jordens resurser under projektets hela livscykel.
 • Alla medarbetare har ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Det ankommer på alla medarbetare att följa instruktioner och rutiner, man ska också vara uppmärksam på och rapportera alla brister och risker i arbetsmiljön. Det åligger också samtliga medarbetare att bidra till ett bra arbetsklimat. Samtliga medarbetare ska rapportera eventuella olycksfall samt tillbud.